Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató


Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató a Targetmax Kommunikációs és Direkt Marketing Kft. (székhely: 1025 Budapest, Verecke u. 138.; e-mail: info@targetmax.hu, adatkezelési azonosító: NAIH-56397/2012) (továbbiakban: TargetMax) által kezelt adatok és adatbázis kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazza, és kifejezett célja, hogy segítsen áttekinteni a TargetMax adatkezelési gyakorlatát, eljárásait, körülményeit.


1. A TargetMax Kft. adatkezeléséről

A TargetMax Kft. az adatbázisát promóciós játékok segítségével, a játékban személyes adataikkal önkéntesen regisztrálók, és a TargetMax adatkezeléséhez kifejezetten hozzájáruló játékosok adataiból állítja/állította össze. A TargetMax a kezelt adatokat arra használja fel (abból a célból kezeli), hogy a regisztráltak részére a termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztassa, azokat az Ön részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel, valamint az Ön e-mail címére harmadik fél megbízásából hirdetés leveleket (eDM) küldjön.

Az Ön adatainak adatkezelésére vonatkozó részletes leírást a játék szabályzata tartalmazta. Az TargetMax által szervezett játékok adatkezelési tájékoztatójának közös része minden esetben a következő:
  • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakóhely irányító száma, születési dátum;
  • Az adatkezelés kifejezett hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja az önkéntes regisztráció), az adatkezelési nyilatkozatot a regisztrációs űrlap alaján minden esetben el kell fogadni;
  • Az adatkezelés visszavonásig tart;
  • A személyes adatokat a TargetMax nem adja át harmadik félnek;
  • Az adatkezelés célja, hogy a TargetMax a termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztassa a játékosokat, valamint azokat közvetlenül ajánlja fel.
A TargetMax által kezelt adatok köréről és arról, hogy melyik játékban kerültek megadásra a Nyilvántartott adatok oldalunk nyújtunk tájékoztatást. Az oldalon adja meg a regisztrációkor megadott e-mail címet és a megadott címre azonnal és teljes körűen tájékoztatást nyújtunk a tárolt adatok köréről és az adatkezeléssel kapcsolatos minden körülményről, mint a regisztráció(k), lejelentkezés(ek) időpontja, az adatátadások és adattovábbítások időpontja, címzettje és jogalapja. A Targetmax által szervezett játékok felsorolását és az egyes játékok szabályzatát a Nyereményjáték oldalon találja.


2. Az adatkezelés további körülményei

A személyes adatok kezelője a TargetMax Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138., e-mail: info@targetmax.hu; telefon: 06 70 337 2027). Az elérhetőséginket a targetmax.hu-n minden oldal láblécében megtalálja. Az adatkezelés minden esetben önkéntes és kifejezett hozzájáruláson alapszik. A kezelt adatok forrása a TargetMax által szervezett promóciós játékok.

Az adatkezelés során különös tekintettel figyelembe vett jogszabályok:
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.törvény (Grt.)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infótv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
A TargetMax kimenő hívások intézésere (call-center szolgáltatás) adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igánybe. A TargerMax a HOMECALL PLUS Kft. (3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3. em. 2.).

A TargetMax az adatkezelést az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat visszavonásáig végzi. A nyilatkozat visszavonására a 3. pontban talál részletes információt.

A TargetMax a személyes adatokat tartalmazó adatbázist a saját szerverein tárolja. A szerver üzemeltetése során különös gondot fordít az adatok biztonságára. A TargetMax megtesz mindent, hogy az adatok ne sérüljenek, törlődjenek és különösen, hogy ne kerüljön ki a TargetMax birtokából, illetve illetéktelen ne tudjon hozzáférni. A TargetMax az adatállomány egészéhez vagy annak részéhez nem engedi harmadik fél hozzáférését, leszámítva törvény által kötelezően előírt eseteket.

Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a TargetMaxtől kérje. Az érintett joga, hogy egyes adatainak törlését kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.


3. Jogérvényesítés

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett jogosult a TargetMax Kft által tárolt adatairól tájékoztatást kérni. A nyilvántartott adatok lekérésére a Adatkezeles oldalon van lehetőség. Az itt megadott címen kért tájékoztatás azonnali. A postai úton, e-mailben vagy telefonon kért tájékoztatás kérés esetén a TargetMax a tájékoztatást a kérés megérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti.

Helyesbítés joga:
A TargetMax Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Törléshez való jog:
Az érintettnek jogában áll személyes adatai felhasználásához való hozzájárulását visszavonni. A TargetMax Kft. a leiratkozásra a Leiratkozas oldalon nyújt lehetőséget.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


Budapest, 2015. április. 14.

4. Fogalmak

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; ;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;